Connect Electric

uw ervaren elektricien in Reeuwijk, Gouda en brede omgeving

.

Privacybeleid Connect Electric te Reeuwijk

CONNECT ELECTRIC registreert en verwerkt bepaalde persoonsgegevens. In dit beleid stellen we u op de hoogte van de omgang met deze gegevens. Het beleid is opgesteld volgens de wet AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming

 

Artikel 1 Definities

Wat zijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee iemand kan worden geïdentificeerd, zoals naam, adres, mailadres en leeftijd.

 

In de AVG valt onder een verwerking:

 • Verzamelen, vastleggen en ordenen
 • Bewaren, bijwerken en wijzigen
 • Opvragen, raadplegen, gebruiken
 • Verstrekken door middel van doorzending
 • Verspreiding of enige andere vorm van ter beschikkingstellen
 • Samenbrengen, met elkaar in verband brengen
 • Afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens

 

Artikel 2: Van wie verwerkt CONNECT ELECTRIC  persoonsgegevens.

CONNECT ELECTRIC verwerkt persoonsgegevens van mensen die in relatie staan, stonden of komen te staan tot CONNECT ELECTRIC, zoals klanten, leveranciers en het administratiekantoor.

CONNECT ELECTRIC verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens (religie/medisch/etc.), tenzij de relatie dat zelf vraagt of het moet op basis van de wet.

 

Artikel 3: Wat legt CONNECT ELECTRIC vast

CONNECT ELECTRIC legt het minimale dat nodig is vast met een goede bedrijfsvoering tot doel. Voor klanten is dit het mailadres en telefoonnummer voor zakelijke correspondentie en adresgegevens voor verzending van het factuur / offertes en eventuele nieuwsbrief en/of zakelijke groet. Voor nieuwsbrieven kan men zich te alle tijden afmelden.

 

Artikel 4: Toestemming

Uw gegevens worden alleen verwerkt indien u hier toestemming voor geeft. Bij het aangaan van de relatie wordt u gewezen op het Privacybeleid en gevraagd hiermee akkoord te gaan. Dit kan middels mailcontact, een overeenkomst, een account aanmaken, een offerte of factuur waarin het volgende bericht staat opgenomen:

Bij ondertekening gaat u akkoord met het Privacybeleid van CONNECT ELECTRIC, die u vanaf de website (connectelectric.nl) gelezen heeft of op aanvraag ontvangen heeft.

U kunt te alle tijden uw gegevens inzien of vragen deze te wijzigen.

 

Artikel 5: Omgang met persoonsgegevens

CONNECT ELECTRIC gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens en worden alleen verwerkt voor het zakelijke doel dat bijdraagt aan goede bedrijfsvoering.

De persoonsgegevens worden zonder toestemming niet gedeeld met derden.

 

Artikel 6: Wie is verantwoordelijk

René Breur  is binnen CONNECT ELECTRIC voor het correct uitvoeren van dit beleid.

Voor eventuele vragen / klachten kunt u contact opnemen met René Breur, T 06 51270128
Bijgevoegd Procedure melding datalekken

 

Procedure melding datalekken

 

Datalek

We spreken van een datalek als persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben. Een datalek is het gevolg van een beveiligingsprobleem. In de meeste gevallen gaat het om uitgelekte computerbestanden, een gestolen geprinte ledenlijst of cliëntgegevens.
Andere voorbeelden zijn cyberaanvallen, verkeerd verzonden e-mail, gestolen laptops, afgedankte niet-schoongemaakte computers en verloren usb-sticks.

 

Melden Datalek

Een datalek moet gemeld worden bij René Breur

Deze persoon checkt wat er gelekt is en meldt de datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

(http://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl)

 

Benodigde gegevens

Voor de melding zijn de volgende gegevens nodig:

 • de aard van de inbreuk;
 • de instanties of persoon waar meer informatie over de inbreuk kan worden verkregen;
 • de aanbevolen maatregelen om de negatieve gevolgen van de inbreuk te beperken;
 • een beschrijving van de geconstateerde en de vermoedelijke gevolgen van de inbreuk voor de verwerking van persoonsgegevens;
 • de maatregelen die de organisatie heeft genomen of voorstelt te nemen om deze gevolgen te verhelpen.